Svenska Ridtravarföreningen Distrikt Skåne

Protokoll Årsmöte

1. Mötets öppnande Kristina Lind öppnar mötet och hälsar välkommen

2. Val av ordförande för mötet Valery Ahlrot

3. Val av sekreterare vid årsmötet Kristina Lind

4. Fastställande av röstlängd 6 st

5. Val av protokolljusterare och rösträknare Annika Toth

6. Fastställande av dagordning Godkänns

7. Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst Godkänns

8. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelserna Godkänns och läggs till handlingarna.

9. Revisorernas berättelse Mail på att revisorn har godkänt men dokumenten har blivit sena och läggs till handlingarna då.

10. Fastställande av balans- och resultaträkningar Godkänns och läggs till handlingarna.

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen Godkänns

12. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter inom ramen för det i 17 § tredje stycket angivna antalet Enligt stadgar Ordförande + 2 ledamöter och 2 suppleanter.

13. Val av ordförande på en tid av ett år Kristina Lind

14. Val av ledamöter och suppleanter enligt §17 tredje stycket Kassör Valery Ahlrot, Margareta Jörgensen, Annika Toth, Lina Jörgensen

15. Val av revisorer och revisorssuppleant Minna Jebril

16. Beslut om antalet ledamöter i valberedningen 0

17. Övriga ärenden som kan upptas till beslut på årsmöte. Beslutat att 2017 är det sista året. 31/12-2017 är den sista verksamhetsdagen för ridtravarföreningen Distrikt Skåne. Andra beslutande medlemsmöte i frågan. Extra medlemsmöte hölls 6/11-2016.

Planering ang 2017 års verksamhet görs på eget möte.

Om likviditet vid årets slut så skänker vi till välgörande ändamål som beslutas under året.

18. Sammanträdets avslutande. Valery Ahlroth avslutar och tackar för visat intresse.