Svenska Ridtravarföreningen Distrikt Skåne

Kallelse till årsmöte 12 februari

Svenska Ridtravarföreningen, Distrikt Skåne bjuder in till årsmöte

Söndagen den 12 februari 2017

Kl 15:00

På Lilla Norregatan 17, 275 30 SJÖBO

Vill du sitta med i styrelsen eller vara med att planera aktiviteter?
 Maila distriktskane@hotmail.com

Detta kan bli föreningens sista år men vi hoppas såklart att det kommer vilja vara någon annan som vill fortsätta. Därför är det viktigt att du som är intresserad kommer på mötet så att vi kan förbereda för en ny styrelse i god tid.

Program:

1. Mötets öppnande

2. Val av ordförande för mötet

3. Val av sekreterare vid årsmötet

4. Fastställande av röstlängd

5. Val av protokolljusterare och rösträknare

6. Fastställande av dagordning

7. Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst

8. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelserna

9. Revisorernas berättelse

10. Fastställande av balans- och resultaträkningar

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

12. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter inom ramen för det i 17 § tredjestycket

angivna antalet

13. Val av ordförande på en tid av ett år

14. Val av ledamöter och suppleanter enligt §17 tredje stycket

15. Val av revisorer och revisorssuppleant

16. Beslut om antalet ledamöter i valberedningen

17. Övriga ärenden som kan upptas till beslut på årsmöte.

                             -Föreningens eventuella avveckling under 2017.

18. Sammanträdets avslutande.

 

Det bjuds på lättare fika

 

Välkomna!