Svenska Ridtravarföreningen Distrikt Skåne

Protokoll Årsmöte 20180128

1. Mötets öppnande Kristina Lind öppnar mötet och hälsar välkommen

2. Val av ordförande för mötet Kristina Lind

3. Val av sekreterare vid årsmötet Valery Ahlroth

4. Fastställande av röstlängd 7 st

5. Val av protokolljusterare och rösträknare Henrik Folkesson

6. Fastställande av dagordning Godkänns

7. Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst Godkänns

8. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelserna Godkänns och läggs till handlingarna.

9. Revisorernas berättelse Mail på att revisorn har godkänt men dokumenten har blivit sena och läggs till handlingarna då.

10. Fastställande av balans- och resultaträkningar Godkänns och läggs till handlingarna.

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen Godkänns

12. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter inom ramen för det i 17 § tredje stycket angivna antalet Enligt stadgar Ordförande + 2 ledamöter och 2 suppleanter.

13. Val av ordförande på en tid av ett år Kristina Lind

14. Val av ledamöter och suppleanter enligt §17 tredje stycket Kassör Valery Ahlrot, Supp Margareta Jörgensen, Sekreterare Annika Toth,  Supp Lina Jörgensen

15. Val av revisorer och revisorssuppleant: Anja Lindberg

16. Beslut om antalet ledamöter i valberedningen 1. Henrik Folkesson

17. Övriga ärenden som kan upptas till beslut på årsmöte. Beslut tas att föreningen fortsätter under 2018. Förhoppningsvis tillsammans med Småland.

Poängjaktens resultat presenteras. 1:a plats: Theres Åberg, 2:a plats Lina Jörgensen, 3:e plats: Valery Ahlroth

Planer för aktiviteter 2018: 2 april Ritt i Hovdala, 2 juni Utställning.

Eventuell grönt kort kurs med Kikki

18. Sammanträdets avslutande. Kristina Lind avslutar och tackar för visat intresse.